Tervetuloa sivustollemme! Tämä sivusto käsittelee pääasiassa poliitikan ja lain erilaisia jännittäviä koukeroita. Sana politiikka juontaa juurensa jo antiikin Kreikan aikoihin, sillä antiikin kreikan sana politikos tarkoittaa vapaasti suomennettuna “kansalaisia koskevaa”. Nykypäivänä politiikalla tarkoitetaan ihmisiin tapahtuvaa vaikuttamista, jota tehdään erilaisissa hallintoelimissä. Tällä pyritään vaikuttamaan ihmisiin ja organisaatioihin yhteiskunnallisella tasolla. Sanaa käytetään usein myös tarkoittamaan puolueiden välistä toimintaa ja vuorovaikutusta.

Politiikkaa tutkivaa tutkimusta kutsutaan joko politologiaksi tai politiikan tutkimukseksi. Tämän lisäksi voidaan tutkia esimerkiksi politiikan teoriaa, filosofiaa tai aatteita. Poliittisia rakenteita on useita erilaisia. Edustuksellisessa demokratiassa äänioikeudelliset ihmiset osallistuvat äänestykseen valitsemalla heille sopivimmat edustajat tekemään päätöksiä. Suorassa demokratiassa ihmisillä on suoraan päätösvalta päätöksiin ilman välikäsiä, kuten kansanedustajia. Politiikka voidaan lisäksi erotella esimerkiksi ulkopolitiikkaan, maan sisäisiä asioita käsittelevään sisäpolitiikkaan, sekä koulutus-, sosiaali- ja talouspolitiikkaan. Erilaisia poliittisia suuntauksia ovat muun muassa liberalismi, fasismi, sosialismi, marxismi sekä nationalismi. Nämä ideologiat vaihtelevat sen suhteen, miten niissä yhteiskunnan tulisi olla.

Mitä lait oikeastaan ovat?

Lailla yleensä tarkoitetaan valtion viranomaisen, kuten parlamentin antamaa säädöstä, joka säätelee yhteiskunnan toimintaa omien oikeusnormiensa kautta. Lainsäätäjä määrittää lainrikkojalle rangaistuksen, kuten vahingonkorvauksen tai muunlaisen rangaistuksen, kuten sakko- tai vankeusrangaistuksen. Perustuslaki on lainsäädännön perusta, johon erilaiset asetukset ja normit yleensä pohjaavat. Usein oikeusjärjestys jaetaan vielä yksityis- ja julkisoikeuteen. Yksityisoikeudella tarkoitetaan henkilöiden välisiä suhteita siinä missä julkisoikeus käsittelee yksityishenkilöiden suhdetta esimerkiksi valtioon.

Miten lait oikein jaotellaan?

Lait yleensä jaetaan perustuslakiin sekä tavallisiin lakeihin. Perustuslakeja on ainoastaan yksi, ja siihen pohjautuvat kaikki muut tavalliset lait. Tämän lisäksi lait voidaan jakaa muun muassa erityislakeihin, joilla säädetään jotakin toimintaa, perussäännökset sisältäviin puitelakeihin, suunnittelulakeihin sekä kehittämislakeihin, joilla kehitetään olemassa olevia säännöksiä.